skionline.pl stacje wiadomości wyślij link znajomemu wydrukuj dodaj komentarz

Wygraj dwa 6-dniowe skipassy do dowolnego ośrodka w Tyrolu

2019.03.01
Wygraj dwa 6-dniowe skipassy do dowolnego ośrodka w Tyrolu
Kliknij, aby powiększyć.
Wygraj dwa 6-dniowe skipassy do dowolnego ośrodka w Tyrolu
Planujecie wiosenny wyjazd na narty w Alpy? A może wybierzecie się do Tyrolu? Mamy dla Was miłą niespodziankę, możecie wygrać dwa, 6-dniowe, skipassy do dowolnego, wybranego przez Was ośrodka narciarskiego w Tyrolu i spędzić wspaniały narciarski urlop w sercu Alp.
Wystarczy, że na naszym profilu na Facebook zamieścicie w komentarzu pod postem konkursowym Wasze zdjęcie z wyjazdu na narty przedstawiające " Wasze narciarskie wspomnienia", oznaczycie osobę, z którą chcielibyście pojechać oraz polubicie nasz profil.
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa sposób przeprowadzenia konkursu "Wygraj skipassy", dalej zwanego "Konkursem", jak również prawa i obowiązki Uczestników konkursu oraz jego Organizatorów.
2. Organizatorem Konkursu jest JC MEDIA Jacek Ciszak z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Legionów 26/28 lok. A201, właściciel portalu skionline.pl, zwany dalej Organizatorem.
3. Fundatorami nagród w Konkursie jest Partner konkursu: Tirol Werbung GmbH z siedzibą Maria-Theresien-Straße 55, A-6020 Innsbruck w Austrii
4. Od udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
5. Konkurs rozpocznie się 1 marca 2019 i potrwa do 8 marca 2019.

II. Zasady uczestnictwa
1. Przedmiotem konkursu jest wybór subiektywnie najlepszego i najciekawszego zdjęcia prezentującego "Wasze narciarskie wspomnienia".
2. Konkurs organizowany jest na profilu skionline.pl na Facebook pod adresem: www.facebook.com/skionline.pl,
3. W Konkursie mogą brać udział wszyscy użytkownicy wymienionych w punkcie poprzednim stron internetowych i usług.
4. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny oraz dobrowolny.
5. Zdjęcia biorące udział w konkursie mogą być wykonane techniką tradycyjną lub cyfrową.
6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest
a) polubienie profilu skionline.pl na Facebook,
b) umieszczenie komentarza ze zdjęciem pod postem konkursowym
c) wpisanie nazwy ośrodka narciarskiego, do którego uczestnik chciałby pojechać
d) oznaczenie osoby, z którą uczestnik chciałby pojechać.
7. Do konkursu można zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia od jednego uczestnika
8. Zdjęcie zgłoszone przez Uczestnika może zostać niedopuszczone do Konkursu na podstawie decyzji Organizatora. W szczególności odrzucone mogą zostać zdjęcia:
- słabej jakości,
- niezgodne z tematyką Konkursu,
- niecenzuralne bądź pornograficzne.

III. Przebieg Konkursu
1. Użytkownicy Konkursu będą mogli wstawiać zdjęcia konkursowe od 01.03.2019, od godziny 17:00 do 08.03.2019, do godziny 19:00 poprzez umieszczenie komentarzy wraz ze zdjęciem pod postem Konkursowym na profilu Facebook skionline.pl
2. Spośród zgłoszeń Jury wybierze 1 najlepsze, a decyzje ogłosi pod postem konkursowym następnego dnia po zakończeniu konkursu
3. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.
4. Organizator zobowiązuje się poinformować laureata o wygranej drogą elektroniczną, za pośrednictwem wiadomości e-mail. Wiadomości zostaną wysłane do zwycięzcy po opublikowaniu wyników konkursu.
5. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej bądź sprzecznej z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami konkurencji (m.in. spamowanie na stronach usługi Facebook oraz innych serwisów internetowych), mające na celu pozyskanie głosów w konkursie, są zabronione. W wypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń zaistnienia takich naruszeń, Organizator ma prawo wyłączyć Uczestnika z Konkursu.
6. Akceptując Regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie swojego wizerunku, przesłanych zdjęć oraz niektórych danych osobowych (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu, w tym umieszczenie zdjęć na wirtualnej wystawie nagrodzonych fotografii, która będzie dostępna na stronach internetowych Organizatorów oraz w usłudze Facebook.
7. Autorzy zdjęć z chwilą przesłania prac Organizatorowi upoważniają go do korzystania z nich w zakresie i celu opisanym powyżej, w tym zwielokrotniania ich w dowolnej formie i dowolną techniką oraz rozpowszechniania ich we wszystkich możliwych środkach przekazu przez czas trwania Konkursu, wystawy pokonkursowej oraz później.
8. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora. Administratorem danych osobowych są Organizatorzy. Uczestnik Konkursu ma w każdym czasie prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 z późn.zm).

IV. Nagrody
1. Nagroda dla zwycięscy Konkursu to:
- Dwa 6-dniowe skipassu (karnetu narciarskiego) do dowolnie wybranego przez uczestnika ośrodka narciarskiego w Tyrolu (lista na www.tyrol.pl)
2. Uczestnik, któremu przyznana została nagroda, powinien w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników przekazać Organizatorowi swoje dane korespondencyjne drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail, aby umożliwić wysyłkę nagrody. W przypadku przekroczenia tego terminu Organizator odstępuje od przyznania nagrody.
3. Nagroda musi zostać wykorzystana (skipassy będą ważne) w terminie do 30 maja 2019 roku.

V. Prawa autorskie
1. Poprzez zgłoszenie pracy konkursowej Uczestnik oświadcza jednocześnie, że przysługują mu pełne autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłoszonego zdjęcia oraz że nie jest ono obciążone prawami osób trzecich. Akceptując regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęcia przez Organizatora.
2. Z chwilą przesłania pracy konkursowej Organizator nabywa do niej autorskie prawa majątkowe, w szczególności:
- prawo do utrwalania i zwielokrotniania na płytach CD i DVD i w pamięci komputera lub innych nośnikach,
- prawo wprowadzania do obrotu, publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania, wyświetlania, najmu, dzierżawy, nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną i nadawania za pośrednictwem satelity,
- prawo do powielania utworu (wykonania) w całości lub części, odpłatnego lub bezpłatnego rozpowszechniania, wynajmu, wypożyczania oraz udostępniania w inny sposób i archiwizacji powielonych kopii;
- prawo do publicznej prezentacji Utworu całościowego lub częściowego,
- prawo do przerabiania i przetwarzania Utworu z zachowaniem osobistych praw autorskich, prawa do wykorzystania w mediach interaktywnych, tj. prawa do powielania i rozpowszechniania utworów powstałych na bazie utworu na nośnikach obrazu, dźwięku przeznaczonych wyłącznie lub głównie do użytku interaktywnego, tzn. do indywidualnej obróbki, skracania lub wyimkowania, kształtowania lub innej zmiany produkcji albo jej pojedynczych składników obrazowych i/lub dźwiękowych, także łączenia z innymi dziełami;
- prawa do korzystania i rozporządzenia opracowaniami Utworu (prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego);
- prawo do publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.

VI. Reklamacje
1. Reklamacje mogą być składane przez Uczestników w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca 2019r.
2. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres e-mail skionline@skionline.pl.
3. Prawidłowo zgłoszona reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, telefon kontaktowy i wyczerpujący opis przyczyn reklamacji.
4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia drogą e-mailową.

VII. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin zostanie umieszczony na stronie internetowej
www.skionline.pl.
2. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem prac konkursowych przez Uczestników Konkursu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania materiałów konkursowych.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
5. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem zapisów niniejszego Regulaminu.

Tagi: #ośrodki narciarskie #austria #tyrol #alpy #konkurs #wygraj skipassy

Powrót

Aktualne wiadomości w twojej poczcie!
Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowy,
bezpłatny narciarski serwis informacyjny skionline.pl
dopisz się do naszego newslettera.


Booking.com
partnerzy ispo.com WorldSkiTest Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN
www.trentino.plskionline.tv
Google+ | newsletter | mobile | RSS | reklama | kontakt | polityka prywatności | polityka cookies
Copyright © 1997-2020